in

【新冠肺炎】港男分享11天戰勝Omicron經歷!喉嚨劇痛/喘氣/肚瀉 靠食維他命+中藥

香港第5波疫情肆虐,身邊不斷有人確診,實在要有兩手準備。繼歌手 C ALL STAR 安仔分享10天陽轉陰性的過程,仲贈大家舒緩喉嚨痛貼士。有港男在Facebook群組「西環變幻時」,分享11天戰勝Omicron的經歷,讓大家參考一下!

【即睇:安仔10日陽性變陰性全紀錄~附飲食Tips+3大方法舒緩喉嚨痛】

有不少人將Omicron與流感相比,港男指惡寒、頭暈等症狀遠遠不如流感嚴重,大概僅有10%,但喉嚨痛就比重感冒痛很多!他同時指自己沒有食止痛藥,主要食維他命與中藥戰勝惡菌。

Day 1

感覺喉嚨有東西,同時出現喘氣、踎低見頭暈、嚴重肚瀉等症狀,但這時無發燒,而且頭3日有餓感,需要大量進食,之後開始出現喉嚨痛。

Day 2 – 3

以上癥狀消失,但喉嚨有痰,維持4晚睡覺時出汗,但沒有官方說的乾咳。

Day 4

快速測試呈陽性。

Day 4 – 8

喉嚨痛足5日,主要是後壁痛,同時帶痰。以史立消、金嗓子、龍角散舒緩。

Day 9 – 10

喉嚨痛消失,咳嗽持續,快速測試呈淺色陽性。

Day11

快速測試呈陰性,樓主笑指比英國標準5日慢很多。

樓主的分享得到很大的迴響,他在留言補充自己無打針,陰性後也沒有傳說中的「腦霧」,「男性功能」也沒有受捐,至於疲倦程度也與平日無異。

來源:Facebook群組「西環變幻時」